ขับรถชนสุนัขใครเป็นฝ่ายผิด

ขับรถชนสุนัขใครเป็นฝ่ายผิด  ความเสียหายเกิดเพราะสัตว์จะทำอย่างไร ?

 

กรณี ขับรถชนสุนัขมีเจ้าของ

ถ้าผู้ขับรถยนต์ ขับรถมาด้วยความระมัดระวัง ตามวิสัยและพฤติการเช่นนั้นควรกระทำอย่างดีแล้ว และได้เกิดเหตุขับชนสุนัขที่มีเจ้าของ แม้ผู้ขับจะระมัดระวังอย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นเหตุประชันชิดเกินกว่าเบรกได้ทัน จนทำให้ชนสุนัขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และได้เกิดความเสียหายกับรถยนต์ของตน ผู้ขับสามารถเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของสุนัขนั้น หรือผู้ดูแลสุนัขได้

 

กรณี ขับรถชนไม่สุนัขมีเจ้าของ

เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ หรือผู้ดูแล จึงไม่มีผู้รับผิด และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใดได้ แต่อย่างไรก็ดี รถยนต์ได้รับความเสียหายหากเจ้าของรถยนต์ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ สามารถเคลมค่าเสียหายต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่หากไม่ได้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือที่ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีนี้ไว้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง

 

 

กรณี ขับรถชนมีเจตนาตั้งใจชนสุนัข

- สุนัขที่มีเจ้าของจําคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 หรือท้ังจําท้ังปรับ"

- สุนัขไม่มีเจ้าของ เป็นความผิดลหุโทษ โทษจำคุกไม่ 1หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

อย่างไรก็ดี สุนัขจะมีเจ้าของหรือไม่ ผู้กระทำความผิดย่อมมีความผิดตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557 มาตรา 20 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” และต้องรับโทษมาตรา 31 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ"

Visitors: 96,874